II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

    Zarząd Rady Rodziców (jako kierujący pracami RR) działał od 12 września 2013 r. do końca sierpnia 2014 r. zgodnie z  Ustawą o systemie oświaty, Statutem szkoły oraz Regulaminem Rady Rodziców.

    W tym czasie Rada Rodziców wspierała finansowo wiele przedsięwzięć, które nie mogłyby być zrealizowane ze względu na brak środków szkolnych: dofinansowała realizację spektaklu teatralnego gimnazjalistów, ufundowała nagrody w konkursach organizowanych przez samorządy uczniowskie Gimnazjum i LO, zakupiła książki do biblioteki licealnej, projektor multimedialny z oprzyrządowaniem do jednej z sal lekcyjnych, podzespoły do komputerów, z których korzystają uczniowie; dofinansowała wyjazdy uczniów na konkursy i olimpiady; wspomogła uczennicę, która potrzebowała pomocy finansowej. Jak co roku - dzięki ofiarności rodziców - wyróżnieni uczniowie mogli na koniec roku otrzymać nagrody książkowe.

 

Aby jak najwięcej funduszy, zebranych jako składki od rodziców licealistów i gimnazjalistów przeznaczać na wspieranie uczniów, Zarząd RR  zdecydował o zmianie pakietu obsługi konta bankowego, która polega na zmniejszeniu opłat stałych za prowadzenie rachunku.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 znajduje się w zakładce Rady Rodziców/Budżet  na stronie internetowej szkoły.

    Zarząd RR, opierając się na wynikach ankiety, był inicjatorem spotkań rodziców uczniów ZSO nr 2 ze specjalistami z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii i przeciwdziałania uzależnieniom.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Rada Rodziców opiniowała program wychowawczo-profilaktyczny, program i harmonogram poprawy efektywności pracy szkoły, zestaw podręczników i programów nauczania, wprowadzenie do szkolnego planu nauczania w roku 2014/2015 dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zapoznała się także z projektem planu finansowego szkoły na 2014 r., który, ze względu na to, że rodził dużo pytań, omówiła z dyrekcją oraz główną księgową.

Rada Rodziców wystąpiła z wnioskiem, aby kwota, pozostała po szczegółowym rozliczeniu kserowania materiałów na matury próbne klas III LO i próbne testy gimnazjalne klas III, została przeznaczona na zakup książek do obu bibliotek szkolnych.

Zarząd RR podjął też dyskusję z Dyrektorem ZSO nr 2 dotyczącą zapisu w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania, odnoszącego się do liczby możliwych do usprawiedliwienia przez rodziców/opiekunów opuszczonych przez dziecko godzin lekcyjnych, uznając, że nie ma on podstaw prawnych.

                                                                                    Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców   

                                                                                                       Iwona Perużyńska

Słupsk, 10 września 2014 r.

*/