II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Regulamin PM

 

POLITECHNIKA MŁODZIEŻOWA
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
W SŁUPSKU

Honorowy Patronat:

Prezydent Miasta Słupska
Rektor Politechniki Koszalińskiej
Pomorski Kurator Oświaty
Scania Production Słupsk S.A.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

§ 1
 1. Politechnika Młodzieżowa, zwana dalej PM działa w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku.
 2. Udział w zajęciach organizowanych przez PM jest bezpłatny.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.
 4. Maksymalna liczba uczestników PM będzie określana, co semestr, przed rozpoczęciem rekrutacji.

2. CELE i ZADANIA PM

§ 2
 1. PM została powołana w celu promocji nauki, a w szczególności kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów, którzy przejawiają zainteresowanie naukami matematyczno- przyrodniczymi oraz informatyką.
 2. Celem Politechniki jest zaspokajanie dziecięcej ciekawości i zachęcanie do odkrywania świata oraz udzielania pomocy w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego.
 3. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników i mają na celu, rozwijać młodzieżową ciekawość, propagować edukację i zachęcać do poznawania świata.
 4. Zadaniem PM jest organizacja wykładów, warsztatów, ćwiczeń w salach, w których, na co dzień zasiadają uczniowie liceum.
 5. Tematy do wykładów zaczerpniemy wśród najatrakcyjniejszych i najważniejszych z perspektywy potrzeb współczesnego świata dziedzin nauki: fizyki, chemii, biologii, matematyki oraz innych.
 6. W roku szkolnym 2015/2016 planujemy zorganizować 7 wykładów na PM .
 7. Studenci będą mogli wziąć udział w konkursach z fizyki, matematyki, informatyki oraz dziedzin interdyscyplinarnych. Przewidziano również e - konsultacje z wykładowcami PM.

3. ZASADY REKRUTACJI

§ 3
 1. Proces rekrutacji prowadzony jest w określonych przez organizatorów terminach, które podane są do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PM.
 2. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie szkół gimnazjalnych.
 3. Zapisy uczestników prowadzone są wyłącznie przez sekretariat szkoły.
 4. O przyjęciu w poczet studentów decyduje kolejność zgłoszeń, które należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy podać imię, nazwisko, gimnazjum, klasa) lub zgłosić się osobiście w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Adama Mickiewicza w Słupsku, ul. Mickiewicza 32.
 5. Kolejne kroki, które należy wykonać w procesie rekrutacji podawane są w wiadomościach wysyłanych drogą e-mailową lub na stronie internetowej PM.
§ 4
 1. Osoby zakwalifikowane na dany semestr PM otrzymają potwierdzenie na podany podczas rekrutacji adres e-mail.
 2. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu braku wolnych miejsc, zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 3. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej zwolnione miejsca będą proponowane osobom z listy rezerwowej.
§ 5
 1. Osoba zakwalifikowana do zajęć nabywa status „Studenta PM”.
 2. Każdy uczestnik może studiować dowolną liczbę semestrów (na każdy semestr wymagana jest odrębna rekrutacja).
 3. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do:
 • - wypełnienia deklaracji uczestnictwa w PM na stronie internetowej (odpowiedni odnośnik znajdzie się na stronie internetowej II LO: www.lo2.slupsk.pl
 • - złożenie wydrukowanej i własnoręcznie podpisanej deklaracji w terminie i miejscu podanym przez organizatora.
 • - ewentualnego ubezpieczenia uczestnika PM na własny koszt.

4. ZASADY UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH PM

§ 6
 1. Każdy student - gimnazjalista PM otrzymuje indeks.
§ 7

 

 1. Na wykład studenci przychodzą 15 min przed podaną godziną wykładu i rejestrują się u organizatora.
 2. Podczas zajęć studenci zachowują się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole i stosują się do poleceń organizatora.
 3. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia szkód spowodowanych przez uczestnika w trakcie zajęć PM.
 4. Studenci na zajęciach są pod opieką organizatorów.
§ 8
 1. Rodzice lub opiekunowie nie biorą udziału w zajęciach.
 2. Student PM w każdej chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach w ramach PM.
 3. O rezygnacji z udziału w PM rodzice lub opiekunowie powinni niezwłocznie powiadomić organizatorów.
 4. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach Studenta PM mogą spowodować skreślenie go z listy uczestników danego semestru.

§ 9

 1. Na każdym wykładzie student PM otrzymuje wpis do indeksu.
 2. Dodatkowym potwierdzeniem obecności dziecka na zajęciach jest lista obecności tworzona przed każdym wykładem.
 3. Na koniec semestru student z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie otrzymuje dyplom ukończenia PM.
 4. Dyplom nie jest dokumentem, ma on charakter symboliczny.
 5. Dyplomy wręczane będą na ostatnich zajęciach w semestrze lub wysyłane na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

5. ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA PM

§ 10
 1. PM w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku działa w cyklu semestralnym.
 2. Dyrektor szkoły, co roku, wyznacza koordynatora ds. opieki nad PM, spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 3. Wykłady prowadzone będą przez pracowników II LO i/lub specjalistów zaproszonych spoza szkoły.
 4. Wykłady będą odbywać się w obiektach Szkoły w piątki (w godzinach popołudniowych) wg wcześniej podanego harmonogramu.
 5. Plan zajęć będzie dostępny na stronie internetowej PM.
 6. Organizatorzy PM zastrzegają sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów spotkań. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową o zaistniałej sytuacji.
§ 11
 1. Rodzic lub opiekun powinien zapewnić bezpieczne dotarcie uczestnika na zajęcia, jak i powrót do domu po zakończeniu wykładów.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia czy wypadki uczestników w trakcie zajęć, po ich zakończeniu, jak i nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 3. PM nie pokrywa kosztów związanych z dojazdami uczestników na zajęcia PM.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
 1. Uczestnicy PM zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, programem oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej PM oraz monitorowania na bieżąco zamieszczanych tam informacji.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni studenta wyrażają zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących PM w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 roku „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze zgłoszeniem dziecka do PM wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji PM (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni zapisując dziecko na PM zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem ich dziecka na stronach internetowych PM, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych PM.

Regulamin do pobrania w postaci PDF

*/