ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+ 48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Spotkania z rodzicami 2017/2018

Harmonogram spotkań z rodzicami
w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
w roku szkolnym 2017/2018

Data  Tematyka 
 

21.09.2017
czwartek
g.17.00

 •  Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2017/2018,
 • Wybory klasowych Rad Rodziców, wybór Rady Rodziców ZSO,
 • Informacja na temat wpłat na radę Rodziców,
 • Przypomnienie: WSO, Statutu Szkoły, kalendarza pracy szkoły,
 • Poinformowanie o wysokości składek na ubezpieczenie oraz kosztach
  związanych z wewnątrzszkolnym badaniem wyników nauczania klas II i
  III Gimnazjum i LO (e.w.),
 • Przekazanie informacji rodzicom o istniejącej pomocy pedagoga,
 • Przekazanie informacji o składaniu podań do Dyrektora Szkoły
  dotyczących zwolnień z lekcji w-f,
 • Prezentacja koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018
 • Przedstawienie planu wychowawczego klasy,
 • Przedstawienie harmonogramu wewnątrzszkolnego badania wyników
  nauczania klas II i III Gimnazjum i LO (e.w.),
 • Przekazanie rodzicom klas I, loginów i haseł dostępowych do e-dziennika,
 • Poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego klas III,
 • Złożenie przez rodziców uczniów klas III Gimnazjum pisemnej deklaracji
  wyboru języka obcego i poziomu zdawania na egzaminie gimnazjalnym
 • Przeprowadzenie ankiety diagnozującej oczekiwania rodziców klas I,
 • Poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
  rodziców uczniów klas III. Zwrócenie uwagi rodzicom, że uczestnictwo
  uczniów klas II i III w wewnątrzszkolnym badaniu osiągnięć jest
  obowiązkowe,
 • Zapoznanie z ofertą zajęć fakultatywnych, wyrównawczych i
  specjalistycznych,
 • Poinformowanie o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w bieżącym
  roku szkolnym.
 

9.11.2017
czwartek
g.17.00

 •  Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji,
 • zachowaniu,
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.),
 • Omówienie spraw bieżących.
 

7.12.2017
czwartek
g.17.00

 •  Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną na I półrocze
 • Omówienie spraw bieżących,
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w szkole,
 • Omówienie problemów wychowawczych,
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).
 

18.01.2018
czwartek
g.17.00

 •  Prezentacja wyników w nauce w I semestrze roku szkolnego,
 • Przekazanie rodzicom wyników nauczania i zachowania uczniów,
 • Przekazanie informacji o odbywających się zajęciach w mieście podczas ferii zimowych,
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego,
 • Podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w czerwcu balu dla klas III Gimnazjum,
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).
 

22.03.2018
czwartek
g.17.00

 •  Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną uczniów klas III LO,
 • Zapoznanie rodziców klas III gimnazjum z procedurami egzaminu gimnazjalnego,
 • Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego 2018,
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).
 

17.05.2018
czwartek
g.17.00

 •  Przypomnienie zapisów WSO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych,
 • Informacja o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu uczniów,
 • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych,
 • Ocena klasy po roku pracy,
 • Ocena realizacji planu wychowawczego klasy,
 • Sprawy bieżące,
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).

Wychowawcy klas przebywają od godz. 17.00 w przydzielonych gabinetach,
pozostali nauczyciele (oraz wychowawcy klas) przebywają w pokoju
nauczycielskim od godz. 17.30 do 18.30.

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień