foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla"

Regulamin

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla Gimnazjalistów i Uczniów Szkół Podstawowych:

Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla"

 

Organizator:      

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. A. Mickiewicza w Słupsku.

PATRONAT HONOROWY:

Prezydent Miasta Słupska

Akademia Pomorska w Słupsku

Tesla Motors Berlin

 

I. Postanowienia ogólne.

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im A. Mickiewicza w Słupsku, zwany dalej „Organizatorem".

Zadania będą oceniane przez Komisję Małej Olimpiady Fizycznej, zwaną dalej „Komisją".

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

II. Cele konkursu:

Doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu nauk fizycznych wśród uczniów gimnazjów,

Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy oraz pogłębiania zainteresowań naukami ścisłymi,

Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy fizycznej,

Motywowanie do nauki uczniów uzdolnionych,

Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.

 

III. Uczestnicy Olimpiady

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum oraz ostatnich klas szkół podstawowych zainteresowanych fizyką.

Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

 

IV. Komisja Małej Olimpiady Fizycznej

1. Członkami Komisji są osoby powołane przez Organizatora:

Przewodniczący,

członkowie.

 

V. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

Tematyka zadań konkursowych wykracza poza program nauczania fizyki w gimnazjum i szkole podstawowej.

 

VI. Harmonogram Olimpiady.

Etap korespondencyjny trwa od 06 do 26 marca 2019r. Zadania do rozwiązania zostaną umieszczone na stronie www.lo2.slupsk.pl (zakładka Tesla).

Uczestnicy dostarczają rozwiązania zadań etapu korespondencyjnego w zamkniętej kopercie, do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 32; 76-200 Słupsk- osobiście lub drogą pocztową (z dopiskiem: „Mała Olimpiada Fizyczna Tesla”). W tej samej kopercie dostarczona powinna być zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do etapu finałowego - strona internetowa konkursu: www.lo2.slupsk.pl (zakładka Tesla)- do 02 kwietnia 2019r.

Etap finałowy odbędzie się 05 kwietnia 2019r.

VII. Organizacja konkursu.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego, zgłaszają się wraz z opiekunami 05 kwietnia 2019r. (piątek, o godzinie 14.30, sala 116) w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza    w Słupsku przy ul. A. Mickiewicza 32. Uczniowie powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, linijkę i przybory do pisania oraz kalkulator prosty. Etap finałowy składać się będzie z zadań otwartych oraz testu wyboru.

Wyniki końcowe konkursu zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2019r., na stronie internetowej szkoły, a uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 29 kwietnia 2019r.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

VIII. Regulamin części korespondencyjnej Olimpiady.

Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania otwarte. Treść zadań (oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) podana zostanie na stronie internetowej konkursu: www. lo2.slupsk.pl (zakładka Tesla) od 06 marca 2019r.

Za każde zadanie otwarte można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Całkowicie poprawne rozwiązanie zadań uwzględniające inny tok rozumowania, niż podane w kryteriach rozwiązania jest oceniane maksymalną liczbą punktów.

Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełnił i konsekwentnie używał błędnego wyniku do dalszych obliczeń, ale wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne

z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie wykonaną czynność nie przyznajemy punktów, natomiast pozostałą część zadania punktujemy tak jakby błąd nie wystąpił.

Nie będą przyznawane punkty, jeśli uczeń zastosuje błędną metodę.

O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje
przewodniczący olimpiady.

 

IX. Przepisy końcowe

Opiekunowie prawni uczniów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu- podpisane zgody, pobrane wcześniej ze strony internetowej II LO, oddawane są wraz z rozwiązaniami zadań.

Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu

 

Pliki do pobrania: