foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70lecie nowe

zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Spotkania z rodzicami 2018/2019

Harmonogram spotkań z rodzicami
w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
w roku szkolnym 2018/2019

 Data Tematyka 
 

20.09.2018

czwartek g.17.00

 
 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2017/2018,
 • Wybory klasowych Rad Rodziców, wybór Rady Rodziców ZSO,
 • Informacja na temat wpłat na radę Rodziców,
 • Przypomnienie: WSO, Statutu Szkoły, kalendarza pracy szkoły,
 • Poinformowanie o wysokości składek na ubezpieczenie oraz kosztach związanych z wewnątrzszkolnym badaniem wyników nauczania klas II i III Gimnazjum i LO (e.w.),
 • Przekazanie informacji rodzicom o istniejącej pomocy pedagoga,
 • Przekazanie informacji o składaniu podań do Dyrektora Szkoły dotyczących zwolnień z lekcji w-f,
 • Prezentacja koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018
 • Przedstawienie planu wychowawczego klasy,
 • Przedstawienie harmonogramu wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania klas II i III Gimnazjum i LO (e.w.),
 • Przekazanie rodzicom klas I, loginów i haseł dostępowych do e-dziennika,
 • Poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego klas III,
 • Złożenie przez rodziców uczniów klas III Gimnazjum pisemnej deklaracji wyboru języka obcego i poziomu zdawania na egzaminie gimnazjalnym
 • Przeprowadzenie ankiety diagnozującej oczekiwania rodziców klas I,
 • Poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego i maturalnego rodziców uczniów klas III. Zwrócenie uwagi rodzicom, że uczestnictwo uczniów klas II i III w wewnątrzszkolnym badaniu osiągnięć jest obowiązkowe,
 • Zapoznanie z ofertą zajęć fakultatywnych, wyrównawczych i specjalistycznych,
 • Poinformowanie o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym.
 

22.11.2018

czwartek g.17.00

 
 • Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu,
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.),
 • Omówienie spraw bieżących.
 

13.12.2018

czwartek g.17.00

 
 • Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną na I półrocze
 • Omówienie spraw bieżących,
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w szkole,
 • Omówienie problemów wychowawczych,
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).
 

10.01.2019

czwartek g.17.00

 
 • Prezentacja wyników w nauce w I semestrze roku szkolnego,
 • Przekazanie rodzicom wyników nauczania i zachowania uczniów,
 • Przekazanie informacji o odbywających się zajęciach w mieście podczas ferii zimowych,
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego,
 • Podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w czerwcu balu dla klas III Gimnazjum,
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).
 

21.03.2019

czwartek g.17.00

 
 • Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną uczniów klas III LO,
 • Zapoznanie rodziców klas III gimnazjum z procedurami  egzaminu gimnazjalnego,
 • Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego 2018,
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).
 

23.05.2018

czwartek g.17.00

 
 • Przypomnienie zapisów WSO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych,
 • Informacja o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu uczniów,
 • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych,
 • Ocena klasy po roku pracy,
 • Ocena realizacji planu wychowawczego klasy,
 • Sprawy bieżące,
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).

Wychowawcy klas przebywają od godz. 17.00 w przydzielonych gabinetach,
pozostali nauczyciele (oraz wychowawcy klas) przebywają
w pokoju nauczycielskim od godz. 17.30 do 18.30.